مناقصه عمومی ایاب و ذهاب پرسنل (23 تا 30 مرداد ماه)

شرکت همراه خودرو سایپا در نظر دارد خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یکسال شمسی به پیمانکاران واحد شرایط واگذار نماید.