مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی ( 14 لغایت 17 مرداد ماه)