بازدید مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا ازغرفه همراه خودرو