فرم انتخاب غذاسیستم مکانیزه رستوران

همراه خودرو سایپا

توجه:

انتخاب نوع غذا از 20 تا 28 هر ماه برای ماه بعد امکان پذیر میباشد.بعد از گذشت تاریخ و عدم انتخاب سیستم به صورت پیش فرض غذای نوع اول را انتخاب می کند که قابل تغییر نمی باشد.

 

تغییر کلمه عبور

شما دسترسی کافی برای ویرایش حساب کاربری را ندارید.