معرفی مدیر منابع انسانی جدید شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی ، طی حکمی جناب آقای غفار فارسی مدان به عنوان مدیر منابع انسانی شرکت همراه خودرو منصوب شد ، شایان ذکر است در این مراسم از آقای محمد رضا محمد بیکی مدیر پیشین منابع انسانی تقدیر و تشکر شد.