معرفی عبداله مست چشمی به عنوان قائم مقام بازرکانی شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی : طی حکمی عبداله مست چشمی به عنوان قائم مقام بازرگانی شرکت همراه خودرو سایپا منصوب گردید. از جمله سوابق کاری ایشان می توان به معاونت طرح و برنامه شرکت سایپا یدک اشاره نمود.