انجام آزمایش های دوره ای کارکنان شرکت همراه خودرو سایپا

با هدف تشخیص و درمان به موقع بیماری¬ها و عوارض ناشی از شرايط کار، آزمايش¬هاي دوره¬اي كاركنان شاغل در شركت همراه خودرو سايپا انجام می شود.
آزمايش¬هاي ادواري در واقع مهر تايیدي بر معاینات پیش از استخدام است و چنان چه اولین علائم بروز بیماری ها اعم از شغلی و غیرشغلی نمایان شود، می توان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی كاركنان را تضمین کرد.
هم چنین توصیه برای تغییر شغل، جلوگیری از انتقال بیماری¬های واگیردار و انجام فعاليت های پژوهشی بر روی عوامل زیان¬آور محیط کار از دیگر اهداف این آزمایش¬ها در شركت همراه خودرو سايپا است.