به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا دوره آموزشی مکاتبات اداری در این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا دوره آموزشی مکاتبات اداری در این شرکت برگزار گردید.در محل زبان رسمی هرسازمانی محسوب شده و بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان آن می باشد، لذا به منظور ارتقای سطح مکاتبات در سازمان و استاندارد سازی نوشتار رسمی، روز دوشنبه به تاریخ 1402/08/22 با حضور تعداد 22 نفر از پرسنل واحدهای : منابع انسانی، ارتباطات ، فرایند ، مدیریت ، کیفیت ، مهندسی ، فروش ، تامین ، حراست ، برنامه ریزی و عملیات ، در سالن کنفرانس همراه خودرو دوره آموزش ” آیین نگارش و مکاتبات اداری” برگزار گردید .