دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ویژه مدیران و روسا شرکت در همراه خودرو سایپا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ویژه مدیران و روسا شرکت همراه خودرو سایپا در محل آموزش شرکت سازه گستر سایپا برگزار گردید.
دکتر رنجبران مدیرعامل شرکت همراه خودرو سایپا در حاشیه این دوره آموزشی در سخنانی با اشاره به اهمیت مدیریت استراتژیک، بر لزوم اهتمام مجموعه مدیران و روسا شرکت همراه خودرو در جهت تدوین و اجرای استراتژی های مختص این شرکت تاکید کرد.
محور های این دوره آموزشی که با تدریس دکتر آزاد برگزارشد فرآیند مدیریت استراتژیک، تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان، تدوین ارکان جهت ساز استراتژیک، ارزیابی و تحلیل محیط بیرونی، ارزیابی و تحلیل محیط درونی، تدوین استراتژی، ترجمه و اجرای استراتژی بود.