برگزاری دوره آموزشی تکنیک های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا با توجه به اهمیت مهارت تصمیم گیری درسازمان و فرایند انتخاب یک راه حل از میان گزینه های مختلف با بالاترین احتمال موفقیت که بیشترین تناسب را با اهداف سازمان داشته باشد علاوه بر تجربه نیازمند دانش و اطلاعات خاص خود می باشد .
لذا شرکت همراه خودرو سایپا با برگزاری دوره آموزشی : ” تکنیک های تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمان ” برای سطوح رؤسای سازمان با هدف توانمند سازی آنان در مشارکت در تصمیمات سازمانی اقدام نمود .