برگزاری دوره آموزشی آنالیز قیمت در شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا، نظر به اهمیت دانش آنالیز بهای تمام شده در تعین استراتژی مدیریت هزینه های شرکت و نقش آن در انعقاد قرارداد ها ، دوره آموزشی آنالیز قیمت برای تعدادی از پرسنل واحد بازرگانی و مالی شرکت همراه خودرو با هدف توانمند سازی پرسنل در رویکردهای هزینه یابی و مدیریت آن در شرکت همراه خودرو سایپا برگزارگردید.