انجام آزمایشات ادواری کارکنان شرکت همراه خودرو سایپا در سال 1401 انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا، با هدف تشخیص و درمان به موقع بیماری ها و عوارض ناشی از شرايط کار، آزمايش هاي دوره اي كاركنان شاغل در شركت همراه خودرو سايپا انجام گردید.
آزمايش هاي ادواري در واقع مهر تايیدي بر معاینات پیش از استخدام است و چنان چه اولین علائم بروز بیماری ها اعم از شغلی و غیرشغلی نمایان شود، می توان با صرف کمترین هزینه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت و سلامتی كاركنان را تضمین کرد..
هم چنین توصیه برای تغییر شغل، جلوگیری از انتقال بیماری های واگیردار و انجام فعاليت های پژوهشی بر روی عوامل زیان آور محیط کار از دیگر اهداف این آزمایش ها در شركت همراه خودرو سايپا است.