اجرای پویش ملی غربالگری و بیماریابی دیابت و فشار خون در شرکت همراه خودرو سایپا

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه خودرو سایپا برنامه پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو با اهداف کاهش و بروز شیوع دیابت نوع دو درافراد پره دیابتی، پیشگیری، کاهش و تاخیر در بروز عوارض کوتاه مدت و درازمدت دیابت، همچنین کاهش یا تاخیر در بروز معلولیت، ناتوانی ها، مرگ ناشی از عوارض دیابت و کاهش سال های از دست رفته افراد مبتلا به دیابت در نظام شبکه ادغام گردیده است.
در همین راستا شرکت همراه خودرو سایپا با هماهنگی شبکه بهداشت شهر قدس در این پویش ملی شرکت نمود.