مدیران ارشد

وحيد خباززاده حقيقی

مدیرعامل

سید اکبر موسوی مقدم

قائم مقام مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

محمد رضا وحیدی قزوینی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

اردشیر محمدی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه برنامه ریزی ، عملیاتی و تولید

ایرج میرکامرانی

قائم مقام مدیر عامل در حوزه بازرگانی