فرم تقاضا عاملیت فروش
مشخصات فردی
مشخصات فروشگاه مورد تقاضا
ضمناً تکمیل فرم فوق هیچ تعهدی را برای شرکت همراه خودرو سایپا ایجاد نمی کند و صرفاً جهت انتقال اطلاعات به مراجع ذیصلاح می باشد