• جعبه پالت چوبی (پالت چوبی باکس)
 • پالت چوبی یکبار مصرف
 • پالت چوبی بلاک
 • پالت چوبی اروپایی
 • پالت چوبی استرینگر
 • پالت تخت فلزی
 • باکس پالت فلزی
 • پالت پروفیلی فلزی
 • پالت فلزی بشکه
 • انواع پالت های فلزی جنرال
 • انواع پالت های حمل قطعات خودرو
 • سایر پالت های مورد مصرف در صنایع مختلف